INFORMACJE ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Dane Administratora
1. Niniejszym informujemy, że Z.P.T Pająk Spółka Cywilna, Koźmice Małe 5A, 32-020 Wieliczka, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator).
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: 32-020 Wieliczka, Koźmice Małe 5A lub email: biuro@zpt-pajak.pl

II. Podstawa i cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie i w celach:
1. wykonania umowy i zrealizowania obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wystawienia faktury oraz wykonania obowiązków sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prowadzonej działalności a także na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

III. Podmioty, którym dane będą przekazywane
W celu wykonania swoich praw i obowiązków Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom upoważnionym przez Administratora, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

IV. Okres przetwarzania danych
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane w okresie jaki będzie niezbędny do realizacji umowy, zaś po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji,
b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami,
c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych.
2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą przetwarzane do czasu niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu zgłoszenia zasadnego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: biuro@zpt-pajak.pl
Z.P.T. Pająk
Koźmice Małe 5A
32-020 Wieliczka
NIP: 683-20-89-114.

.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Z.P.T. Pająk Spółka Cywilna
Koźmice Małe 5a
32-020 Wieliczka
NIP: 683-20-89-114
Telefon: (12) 250 14 23

Wyceny okien, drzwi, bram, rolet: 790 806 406
Pomiary: 512 685 086
Montaże i serwis: 508 142 582

eMail: oferta@zpt-pajak.pl
Więcej informacji znajdziesz w:

KONTAKT